Cloudsheet
 

Kui töötaja ja tööandja omavahel teisiti kokku ei lepi, tuleb puhkusetasu välja maksta eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust.

Milline on piirang omavaheliseks kokkuleppeks ja millal maksta puhkusetasu kui puhkus jookseb ühest kalendrikuust teise?

Töötaja jääb puhkusele puhkusegraafiku või selle puudumisel seaduses nõutud kirjalikku taasesitamist võimaldava teatise (loe: puhkuseavalduse) alusel. Esimesel juhul pole puhkuseavaldus küll seadusega nõutav, kuid praktikas nõuavad ettevõtted siiski puhkuseavalduse olemasolu vähemalt nädal enne puhkuse algust. Puhkuseavaldus võimaldab veenduda et nii tööandja kui töötaja poolt aasta alguses kokku lepitud graafik kehtib ning kumbki pool pole oma kohustusi unustanud ega aja jooksul ümber mõelnud.

Samas võib puhkuseavaldusel olla ka teine ja hoopis teistlaadne ülesanne. Kui tööandja ei ole oma sisekorraeeskirjas otsustanud, et puhkusetasu makstakse alati enne puhkuse algust, annab puhkuseavalduse kasutamine töötajale praktilise võimaluse väljendada oma tahet puhkusetasu väljamaksmise aja suhtes. Tööandja võib kuid ei pea töötajale vastu tulema.

Kui puhkuseavaldusel märge tasu väljamaksmise aja kohta puudub, tuleb puhkusetasu täies ulatuses töötajale üle kanda hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Sageli leiame puhkuseavalduselt märke "puhkusetasu maksta koos palgaga" või "puhkusetasu maksta palgapäeval". Kui tööandja on sellega nõus, kinnitab ta avalduse.

Avalduse kinnitamisega kohustub tööandja välja maksma ka puhkusetasu. Millal ta aga selle tasu välja peaks maksma? Küsimust ei teki kui kogu puhkus jääb ühe kalendrikuu sisse. Kui puhkus algab aga ühes kalendrikuus ja lõpeb teises kalendrikuus - nagu suvel pikemate puhkuste puhul sageli juhtub - siis millisel palgapäeval tuleks puhkusetasu välja maksta?

Olen mitmeid kordi kuulnud eeskätt kuupalgalistelt töötajatelt ootusest saada igal palgapäeval oma kontole sama summa - hoolimata sellest kas nad on kuu jooksul puhanud või mitte. Näitlikustades - juunikuusse jäänud puhkus soovitakse kätte saada koos juuni palgaga juulis ja juulikuusse jääv puhkus koos juuli palgaga augustis. Sisuliselt oleks tegu tekkepõhise puhkusetasu väljamaksega. 

Sellist ootust omakorda õhutab määrus Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord, mis ütleb, et "kui töötajale maksti keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu eest ainult muutumatu suurusega töötasu, siis puhkusetasu maksmiseks keskmist töötasu ei arvutata ja töötajale makstakse muutumatu suurusega töötasu." Tegelikult makstakse töö eest ikka töötasu ja puhkuse eest puhkusetasu, lihtsalt puhkusetasu suurus kattub summaga mis oleks töötaja saanud samal ajal tööd tehes.

Puhkusetasude tekkepõhist väljamaksmist piirab Töölepinguseaduse paragrahv 70 lõige 2 mis ütleb, et kokkulepe, mille alusel puhkusetasu makstakse hiljem kui puhkuse kasutamisele järneval palgapäeval, on tühine. 

Näide 1: Palgapäev on 10.07, puhkus 29.06-05.07, puhkusetasu tuleb välja maksta hiljemalt 10. juulil.

Näide 2: Palgapäev on 10.07, puhkus 29.06-12.07, puhkusetasu tuleb välja maksta hiljemalt 10. augustil.

Seaduse selline sõnastus paneb tööandja ebamugavasse olukorda kus töötaja õigustatud ootuse täitmine puhkusetasu tekkepõhiseks väljamaksmiseks oleks justkui võimatu - viivistega saab karistada tööandja, kes töötajale vastu tuleb ja puhkusetasu maksmisega seaduse silmis hilineb. Loodetavasti kohendub seadus aja jooksul töötaja ootustele vastavaks.

Eestis levinud palgaarvestuse tarkvarad reeglina ei toeta puhkuse mitmes osas maksmist, kuid palgaarvestajal on alati võimalik puhkus programmi sisestada mitmes osas.

 

Sujuvaid puhkuseid!

 

 

 

Kontakttelefon 522 2388   © 2017 Payroll Solutions OÜ