Cloudsheet
 

Töötaja koondamise puhul tuleb lisaks töötaja poolt välja teenitud töötasule ja kasutamata puhkusehüvitisele välja maksta etteteatamistähtaja mittejärgimise hüvitis (juhul, kui tähtaega ei järgita) ning koondamishüvitis.

Teatud juhtudel, vastavalt RTJ 8-le, on töösuhte lõpetamisega seotud eraldised vajalik kajastada finantsaruannetes enne nende tegelikku väljamaksmist.

 

Etteteatamishüvitis (TLS § 100 lg 5)

Tööandja kohustus töölepingu ülesütlemisest ette teatada tuleneb töötaja töösuhte kestvusest tööandja juures. Vastavalt TLS § 97 lg2 p1 peab tööandja töötajale koondamisest  ette teatama kui töötaja töösuhe tööandja juures on kestnud:

  •  alla ühe tööaasta – vähemalt 15 kalendripäeva;
  •  üks kuni viis tööaastat – vähemalt 30 kalendripäeva;
  •  viis kuni kümme tööaastat – vähemalt 60 kalendripäeva;
  •  kümme ja enam tööaastat – vähemalt 90 kalendripäeva.

Kui tööandja teatab ülesütlemisest ette vähem, kui seaduses sätestatud, on töötajal õigus saada hüvitist ulatuses, mida tal oleks olnud õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel.

Näide: Kui töötaja on tööandja juures töötanud 6 aastat ja koondatakse 31.03.2016, on tema etteteatamistähtaeg vähemalt 60 kalendipäeva, seega töötajat tuleb teavitada hiljemalt 31.01.2016 Kui etteteatamine toimub hiljem, näiteks 01.03.2016, tuleb töötajale arvestada töötasu 01.03.2016 eest ja hüvitist töötasu suuruses perioodi 02.03.2016-31.03.2016 eest.

Päeva pealt koondamise puhul tuleb töötajale arvestada etteteatamishüvitist maksimummääras.

 

Koondamishüvitis (TLS § 100 lg 1) 

Koondamise korral maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja ühe kuu keskmise töötasu ulatuses.  Tasu arvestust reguleerib määrus Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord.

Koondamishüvitis leitakse:

  • arvutatakse keskmine tööpäevatasu:   eelneva kuue kuu jooksul teenitud ja sissenõutavaks muutunud töötasu / eelneva kuue kuu töötatud tööpäevade (ja tööpäevadel võetud palgata puhkuse päevade) arv
  • leitakse ühe kuu keskmine kalendaarne tööpäevade arv:   eelneva kuue kuu kalendaarsed tööpäevad / 6
  • koondamishüvitise leidmiseks:   keskmine tööpäevatasu X ühe kuu keskmine kalendaarne tööpäevade arv.

Etteteatamis- ja koondamishüvitist ei maksustata töötuskindlustusmaksuga.

 

 

Kontakttelefon 522 2388   © 2017 Payroll Solutions OÜ