Cloudsheet
 

Üldreegel riikliku ravikindlustuse saamiseks on lihtne – töötava inimese eest peab tasuma sotsiaalmaksu.  Sotsiaalmaksu tasub kas töötaja (FIE) ise enda eest või tasub töötaja eest maksu tööandja.

Riik tagab õiguse ravikindlustusele harilikult nendele inimestele kes ei tööta: 19-aastastele lastele, õpilastele ja üliõpilastele, ajateenijatele, rasedatele, töötutele, lapsehoolduspuhkusel olijatele, ülalpeetavatele abikaasadele, pensionäridele ja puudega inimeste hooldajatele. 

Tööandjal on kohustus töötamise andmed (töösuhte alustamised, peatamised ja lõpetamised) registreerida Maksu-ja Tolliameti töötamise registrisTööandjatelt saadud andmed töötajate kindlustamiseks ning kindlustuse peatamiseks või lõpetamiseks edastab Maksu- ja Tolliamet Haigekassale üks kord ööpäevas. 

Ravikindlustuse saavad üle ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel töötavad töötajad, võlaõiguslepingu alusel töötavad töötajad ja ettevõtte juhtimis- või kontrollorgani liikmed juhul kui nende eest makstakse igakuiselt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses (2017. aastal on kuumäär 430 eurot, seega minimaalne kohutus 141,90 eurot kuus). Sealjuures ei ole oluline, kas töötatakse osalise või täieliku tööajaga.

Ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel töötavate inimeste õigus ravikindlustusele:

  •  tekib töötamise registrisse kantud alustamise kuupäevast 14-päevase möödumisel;
  • peatub töötamise registrisse kantud töötamise peatumise alguskuupäevast kahe kuu möödumisel;
  • lõpeb töötamise registrisse kantud töötamise lõppemise päevast kahe kuu möödumisel.

Võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenistustasusid saavate isikute ja ettevõtte juhtimis- või kontrollorgani liikmete õigus ravikindlustusele on alates 1. jaanuarist 2015 seotud TSD deklaratsiooni esitamisega Maksu- ja Tolliametile, kusjuures kindlustuskaitse saamiseks peab olema isiku eest deklareeritud sotsiaalmaksu summa ühes kuus vähemalt võrdne sotsiaalmaksu minimaalse kohustusega. Minimaalne kohustus võib summeeruda ühe või mitme VÕS lepingu alusel töötamisel ja ühe või mitme juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmeks olemisel.

TSD-l peavad olema deklareeritud tasuliigid:

  • võlaigusliku lepingu puhul koodidega 17, 18, 19, 123 või 125 ja
  • juhtimis- või kontrollorgani liikmetel koodidega 21, 22, 29, 30, 156 või 158.

Kindlustuskaitse algab TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval ja peatub järgmisel päeval pärast isiku eest Maksu- ja Tolliametilt saadud andmete kohaselt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses sotsiaalmaksu deklareerimata jätmist. Peatunud kindlustuskaitse jätkub järgmisel päeval pärast deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmist tõendavate andmete laekumist haigekassasse.

Kui 10. kuupäev langeb puhkepäevale või riigipühale, laekuvad andmed sellele järgneval tööpäeval, kui TSD esitatakse enne tähtpäeva, laekuvad andmed TSD esitamise tähtpäevale (näiteks 10. kuupäev) järgneval kuupäeval. Kui tööandja parandab eelneva kalendrikuu deklaratsiooni väljamakse andmeid, laekuvad andmed deklaratsiooni parandamise järgneval päeval. Varasemate perioodide parandusandmeid haigekassasse ei edastata.

Kui kindlustuskaitse tekkimiseks vajalikud dokumendid ei ole õigeaegselt esitatud ning kindlustuskaitset taotleval isikul oleks tekkinud õigeaegse esitamise korral õigus saada ravikindlustushüvitist, peab kindlustuskaitset taotlevale isikule ravikindlustushüvitise saamata jäämisest tekkinud kahju hüvitama kohustuse rikkuja.

Näide 1: Määramata tähtajaga tööleping  sõlmitakse 1. jaanuaril. Töölepingu algus kantakse Maksu-ja Tolliameti töötamise registrisse. Ravikindlustus algab 1. jaanuaril. 

Näide 2: Töövõtuleping  sõlmitakse 1. jaanuaril. Isikule tehakse väljamakse (brutotasu min. 430 eurot) 10. veebruaril, TSD esitatakse 10. märtsil. Ravikindlustus kehtib 11. märts kuni 10. aprill. 

Näide 3: Juhatuse liikme leping on sõlmitud alates 1. jaanuarist tähtajaga 5 aastaks. Juhatuse liikme eest makstakse sotsiaalmaksu vähemalt miinimummäära ulatuses (juhatuse liikme tasu ei pruugi üldse maksta või makstakse see samuti jaanuaris). TSD esitatakse 10. veebruaril. Ravikindlustus kehtib 11. veebruar kuni 10. märts.

Haigekassaga on võimalik sõlmida vabatahtlik kindlustusleping, mis katab suures osas samad hüved mida saavad teised kindlustatud, kuid näiteks ei maksta vabatahtliku lepingu alusel kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist. Vabatahtliku kindlustuslepingu saab haigekassas sõlmida eelneval kahel aastal vähemalt 12 kuud kindlustatud olnud isik või tema ülalpidamisel olev isik või välisriigist pensioni saav Eesti elanik, kes ei kuulu ühtegi kindlustatud inimeste gruppi. Kalendrikuise kindlustusmakse suurus on 13% eelmise kalendriaasta keskmisest brutopalgast (2016 III kv 1119 EUR, seega kindlustusmakse ca 145 EUR). Kindlustuskaitse tekib ühe kuu möödumisel lepingu sõlmimisest

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee või haigekassa infotelefonil 16 363.

 

Kontakttelefon 522 2388   © 2017 Payroll Solutions OÜ